Judaizm, Mazaizm

Judaizm, Mazaizm najstarsza monoteistyczna religia, prekursor chrześcijaństwa i islamu, narodowa religia Żydów. Wyznawcą jej może być tylko ten, kto urodził się z matki Żydówki. Bardzo rzadko dopuszcza się przyjmowanie wyznawców innego pochodzenia etnicznego. Równocześnie judaizm jest zespołem wartości, norm i postaw etycznych wynikających z tradycji, obyczaju i religii Żydów. Za założyciela religii judaistycznej, uznającej za jedynego Boga Jahwe (przy czym imienia Jahwe Żydzi nie wymawiają), uchodzi Mojżesz (Mose). Od jego imienia judaizm jest także nazywany "mozaizmem".

Unici

Już od XVw. istniały tendencje do likwidacji podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie. Wzmogły się wraz ze stratami poniesionymi przez Kościół katolicki na skutek reformacji. dodatkowo uwypukliły się różnice między katolicką szlachtą a prawosławną ludnością wschodnich ziem przy powstaniach kozackich na Ukrainie. Przy znanym uzależnieniu rosyjskiej cerkwi od carów uzasadnione były obawy, że występując w obronie prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej, posłuży ona jako narzędzie polityki Moskwy

Prawosławie

Prawosławie, czyli Kościół wschodni powstało w 1054r., kiedy papież Leon IX wykluczył z Kościoła katolickiego patriarchę Konstantynopola, Michała Cerelariusza, w wyniku odrzucenia przez Kościół wschodni dogmatów katolickich przyjętych w 787r. na soborze powszechnym w Nicei.